Zoeken:
Home
GO! Informatie
Melden
PBM+VGWM handhaving
Toolboxen
Pas scanner
Update in de keet
Bij nood & ongevallen

Ontvang dit document per e-mail.

E-mailadress:

    
01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 > Strafrecht in de bouw
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

1 Ben jij weleens gehoord door een inspecteur van I-SZW (Arbeidsinspectie) ?

Introductie

Iedereen is wel bekend met het strafrecht. Op televisie en internet kom je het dagelijks tegen; iemand veroorzaakt een dodelijk verkeersongeval, er is ergens een overval gepleegd, iemand wordt veroordeeld voor mishandeling, enzovoort. Waarschijnlijk ben je jezelf er niet bewust van, maar ook tijdens je werkzaamheden voor Heijmans kun je zomaar te maken krijgen met dit strafrecht. Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom een bepaalde onderwerp. Pas deze toolbox aan op het volgende manier:

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wie?

Een verkeerde handeling, zelfs onbewust en onbedoeld, kan ervoor zorgen dat Heijmans bestraft wordt. In zeer uitzonderlijke gevallen kan zelfs degene, die de overteding heeft begaan of daaraan feitelijk leiding heeft gegeven, bestraft worden

Wanneer?

Het overtreden van wet- en regelgeving kan leiden tot strafvervolging. Het is daarbij het niet per sé van belang of het opzettelijk gebeurt Het is dus belangrijk dat je je bewust bent van de wet- en regelgeving.

Welke gevallen?

De gevallen, die kunnen leiden tot strafvervolging doen zich in allerlei situaties voor. De meest bekende gevallen zijn milieu-, economische en arbeidsomstandigheden delicten, zoals:

 • kappen van bomen, waar een broedgeval in zit. Let op persoonlijke aansprakelijkheid!
 • werken in en nabij een beschermd natuurgebied, zonder toestemming.
 • lozen van stoffen, waardoor de bodem/water wordt vervuild.
 • veroorzaken van veel geluid, stof en trillingen, waardoor hinder en/of schade ontstaat. Zonder vergunning, zonder aandacht te hebben voor de omgeving.
 • slopen van een bouwwerk, waarbij asbest niet op de juiste manier gesaneerd wordt.
 • werken op een bouwplaats, waar het dragen van de pbm’s niet wordt opgevolgd.

Toezicht Bijzondere Opsporings Ambtenaar (BOA)

Naast dat je er zelf zorg voor moet dragen dat geen strafbare feiten worden gepleegd, kan het zo zijn dat een toezichthouder/bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) komt kijken. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn van de Inspectie leefomgeving en transport (ILT) en de Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid (I-SZW) Het is belangrijk deze persoon ten alle tijden netjes te woord te staan!
Een dergelijke toezichthouder/BOA heeft diverse bevoegdheden, waaronder het horen van personen zodra er sprake is van een mogelijk strafbaar feit.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Vuistregels: (Ver)horen door BOA

 1. Voorkom dat je alleen wordt gehoord.
 2. Schakel een leidinggevende/K&V-coordinator in om bij het gesprek aanwezig te zijn.
 3. Als er geen derde bij mag zijn: vraag dan of je iemand mag bellen voor overleg
 4. Als je ook geen overleg mag hebben, vraag dan in wat voor hoedanigheid men je wilt horen:
 • Als verdachte , of als persoon die indienst is (als verdachte heb je zwijgrecht)
 • Als getuige (heb je geen zwijgrecht)

e. Zorg ervoor dat het verhoor plaatsvindt in een ruimte waar geen losse papieren rondslingeren (je wilt niet dat extra zaken worden bekeken als jij even de kamer uit moet.

Indien toch gehoord:

 1. Geef antwoord op de vraag en wees (behoudens noodzaak, zie 3) niet uitvoeriger dan strikt noodzakelijk.
 2. Houd je aan de feiten, geef zo min mogelijk je mening.
 3. Licht alleen zaken toe als dit noodzakelijk is voor een volledig antwoord
 4. Wat je niet weet, weet je niet; ’misschien’ vragen kun je niet beantwoorden. Beantwoord vragen als: zou het zo kunnen zijn dat… pertinent met: “dat weet ik niet/ daar kan ik geen antwoord op geven” of iets dergelijks.
 5. Lieg niet; zwijg als je zaken niet wilt zeggen of geef aan dat je vragen niet wilt of kunt beantwoorden.
 6. Vertel zeker niets meer dan je wilt vertellen.

Inhoudelijk:

 • Neem de aandachtspunten voor matiging van de boete in acht en benadruk deze:
 • Voldoende inventarisatie van de werkzaamheden en mogelijke risico’s die hebben geleid tot het ongeval +
  1. Het nemen van bronmaatregelen om die risico’s te voorkomen(arbeidsmiddelen en PBM's ter beschikking gesteld)
  2. Er zijn voldoende instructies gegeven om te voorkomen dat het risico zou optreden
  3.  Er is adequaat toezicht gehouden op de werkzaamheden
 • Onderbouw stellingen waar mogelijk met rapporten/voorbeelden en lever die zelf aan.

 Straffen, maatregelen en consequenties

 • Indien het Openbaar Ministerie constateert dat er sprake is van een strafbaar feit, kan hier uiteindelijk een veroordeling met straf op volgen, waaronder oplegging van een boete en/of persoonlijke vervolging. Vanuit het bestuursrecht kunnen, naast het stilleggen van het werk, de instrumenten last onder bestuursdwang, last onder dwangsom of bestuurlijke boete worden ingezet.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Bij het uitvoeren werkzaamheden doe je altijd een check:

 • Werk ik bij het uitvoeren van deze werkzaamheden volgens de (afgesproken) regels?

Is het uitvoeren van deze werkzaamheden veilig?

 • Nee? Dan direct overleggen met je leidinggevende!
 • Ja? Succes met de werkzaamheden!