06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Dieselmotoremissie
custom-made roetfilters
Roetfilter op graafmachine.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik vind dit onderwerp wel een beetje lijken op paniek zaaien.     
 • De mogelijke gezondheidsklachten die je aan dieselemissie kunt oplopen zijn minimaal.
Introductie

Steeds meer komen we tot het besef dat de uitlaatgassen van voertuigen niet goed zijn voor onze gezondheid. Dit geldt in het bijzonder voor de emissie van dieselmotoren (afgekort DME). Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden kunnen we in contact komen met dieseluitlaatgassen. Naast stankoverlast, uitstoot van CO2, leidt DME tot allerlei lichamelijke klachten Deze klachten worden veroorzaakt door de schadelijke stoffen die zich in de dieseluitlaatgassen bevinden. Op lange termijn kunnen stoffen in uitlaatgassen leiden tot chronische klachten en ernstige ziekten waaronder kanker. Als we de uitlaatgassen van voertuigen ontleden, dan kunnen onder andere de volgende schadelijke stoffen worden onderscheiden: roetdeeltjes, polycyclische aromatische verbindingen (PAK's), zwaveldioxide

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Oogirritatie
 • Hart en vaat klachten
 • Luchtwegen problemen
 • Misselijkheid
 • Ontstekingen
 • Astma
 • Longkanker


Dieselmotoremissie wordt als kankerverwekkend beschouwd en een uitgebreide registratie volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.13 is dan ook verplicht. 

Wanneer het bedrijf in samenwerking met de ondernemingsraad geen grenswaarde heeft vastgesteld hanteert de Arbeidsinspectie de in Nederland gemiddelde achtergrondconcentratie van 3 µg/m3 (TGG-8u) elementair koolstof per m3 lucht als grenswaarde. Geen enkele medewerker mag aan meer dan 50 µg/m3 (TGG-8u) elementair koolstof per m3 lucht blootgesteld worden, ook wel de verbodswaarde genoemd. 

De concentraties van DME kunnen in een omsloten ruimte (binnensituatie) al gauw hoger zijn dan 3 µg/m3 . Een omsloten ruimte is een ruimte met minimaal 3 wanden en een dak (bijv. tunnel, werkplaats, bedrijfshal, etc.).

Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Afvoer van DME door het aansluiten van een uitlaat waarmee de DME naar een plek buiten de omsloten ruimte wordt afgevoerd 
 • Het aanbrengen van een roetfilter. Het afvangrendement van roetdeeltjes moet dan minimaal 70% bedragen
 • Toepassen van opsteekfilter 
 • Het slechts toelaten van vrachtwagens met Euronorm 4 of 5 dieselmotoren. 
 • Topassen Bio-brandstoffen
 • Plaatselijke afzuiging 
 • Ruimteventilatie 
 • Overdrukcabines met juiste filters tbv DME

Indien het om technische redenen niet mogelijk is te voldoen aan de maatregelen genoemd onder a t/m h, worden in aflopende volgorde van prioriteit de volgende aanvullende maatregelen getroffen: 

 • Mechanisch gedwongen plaatselijk afzuiging, zo nodig aangevuld door algemene ventilatie

 • Motor in omsloten ruimte niet langer dan strikt noodzakelijk laten draaien 

 • Ruimte waar DME’s voorkomen afschermen van andere ruimten (i.e. compartimentering)

Kortom, bij kankerverwekkende stoffen is de eerste stap het voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan deze stoffen. Daarnaast is het verplicht dat wordt gemeten aan welke hoeveelheden medewerkers worden blootgesteld. Zolang nog geen wettelijke grenswaarde is vastgesteld, accepteert de Arbeidsinspectie dat bedrijven geen verdere maatregelen hoeven te nemen als de concentratie DME in de omsloten ruimte tot onder de achtergrondconcentratie van 3 µg/m3 (TGG-8u) is teruggebracht.