11 Specifieke toolboxen n.a.v. een incident & SOS-melding
 >  Aanrijdgevaar portalen en/of kunstwerken
Discussie > Bespreek het met je collega’s
 1. Spreek jij je collega's altijd aan welke zich niet aan bovenstaande instructie houdt?
 2. Meld jij het wanneer een afzetting niet klopt, onveilig of onduidelijk is? Gebruik hiervoor de GO! app of meld het aan je uitvoerder.
Introductie

In deze toolbox besteden we aandacht aan de risico's met betrekking tot aanrijdgevaar tegen portalen en kunstwerken. We bespreken ook de beheersmaatregelen die aanrijdgevaar voorkomen.

Wat is een portaal?

Een portaal is een verkeerskundige draagconstructie over één of meerdere rijbanen, waaraan matrixborden en/of bewegwijzering kunnen zijn gemonteerd. De constructie bestaat uit een ligger die steunt op twee staanders (in enkele gevallen is dat er één). 

Op de meeste A- en N-wegen zijn verkeersportalen aanwezig. In de foto's hieronder zijn twee voorbeelden van een definitief en een tijdelijk portaal. Op de afbeeldingen staan deze portalen over de gehele rijbaan aangebracht.

Bij werkzaamheden ontstaat er hierdoor een risico voor collegae binnen het werkvak en derden die gebruik maken van de rijbaan naast de werkzaamheden als een portaal en/of kunstwerk wordt geraakt.

Voorbeeld definitief portaal
Voorbeeld tijdelijk portaal
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij de uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van een portaal en/of kunstwerk bestaan er verschillende risico's voor mensen in en buiten het werkvak.

 • Het portaal/kunstwerk kan worden geraakt bij uitvoering van werkzaamheden
  • beschadigen na het aanrijden
  • beschadigen tijdens kiepwerkzaamheden
  • beschadigen tijdens hijswerkzaamheden
 • Het portaal en/of kunstwerk kan omvallen of bezwijken als gevolg van bovenstaande risico's

Om te voorkomen dat bovenstaande risico's kunnen optreden informeren wij jullie hierover. Jij hebt een belangrijke rol om eventuele aanrijdingen van portalen en/of kunstwerken te voorkomen!

Maatregelen > Wat moet je doen?

Om de risico's te beperken dienen de volgende regels door iedereen te worden opgevolgd. Indien zaken niet duidelijk zijn neem dan direct contact op met je leidinggevende. Onderstaande regels zijn aanvullend op de standaard veiligheidsregels die gelden bij Heijmans. Deze staan benoemd in het VGWM-handboek welke te allen tijde is te vinden op geenongevallen.nl

 • Om aanrijdgevaar van portalen en/of kunstwerken te voorkomen dient de bak altijd gesloten te zijn. Dit betekent dat er alleen met gesloten bak mag worden gereden.

Bij specifieke werkzaamheden dienen de machinist en zijn collega’s  zich bewust te zijn van de portalen en brugdekken rondom de machine of werkzaamheden. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn: 

 • asfaltwerkzaamheden
 • kiepwerkzaamheden
 • barrier werkzaamheden
 • hijs- of verplaatsingsactiviteiten

Bij hijswerkzaamheden net vóór en/of ná het portaal en/of kunstwerk dient de hijsvoorziening volledig te worden ingeklapt alvorens verplaatsingen plaats vinden.

Daarnaast kunnen er door middel van verkeersregels en schrikhekken sluizen gecreëerd worden bij de portalen om de aandacht te trekken van het werkverkeer in het werkvak.

Bebording

Op de Heijmans werf is bebording beschikbaar welke kan worden geplaatst bij (nood) portalen en/ of kunstwerken met de tekst:

 • Pas op portaal
 • Niet kiepen
 • Pas op brugdek
Portaal met bebording: Let op! Hoogtebeperking

Portaalwachters

Bij de meest kritische portalen en/of asfaltbakken:  

 • kunnen medewerkers (zogenoemde portaalwachters) worden opgesteld die  instructies geven.
 • dienen de instructies altijd te worden opgevolgd.
 • staat een portaalwachter zodanig opgesteld dat verkeer en/of materieel dat in contact kan komen met het portaal worden gestopt en gewaarschuwd.
 • passeren niet veilig kan, stopt de portaalwachter het verkeer en word je geïnformeerd.
Een onderballk of andere constructie kan worden gemaakt die de doorrijdhoogte afbakent