Deutsch English Polski
06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Titel van de toolbox hier
Introductie

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

 1. Wat overdreven zeg! Bij mij thuis staan gevaarlijke stoffen gewoon in de schuur
 2. Ik volg de informatie uit TOXIC

​​​​​​​

Wat zijn de eigenschappen van gevaarlijke stoffen?

 • Ontvlambaar
 • Toxisch (giftig)
 • Brandbevorderend (oxiderend)
 • Corrosief (bijtend)
 • Milieugevaarlijk

H-en P-zinnen en pictogram op verpakking

Op verpakkingen moeten de de H- en P-zinnen zijn aangebracht en het bijbehorende pictogram.

 • H- (hazard/gevaaraanduiding) zinnen
 • P- (precaution/voorzorgsmaatregel) zinnen


Via R en S-zinnen (R zijn gevaarsaanduidingen, S zijn veiligheidsadviezen) geeft het etiket informatie en veiligheidsaanbevelingen over de ten minste te nemen veiligheidsmaatregelen. Ook de gebruiksaanwijzing geeft veelal nadere informatie. Naast deze informatie over de stof gelden een aantal algemene gedragsregels:


  • controleer de verpakking en voorkom lekken;
  • bewaar gevaarlijke stoffen uitsluiten in een daarvoor bestemde verpakking. Schenk stoffen nooit over in flessen waar b.v. limonade of bier in heeft gezeten (dit om verwarring of verwisseling te voorkomen). Bewaar gevaarlijke stoffen bij voorkeur achter slot en grendel;
  • vermijd inademing van dampen en voorkom contact via de mond. NIET ETEN, DRINKEN OF ROKEN;
  • voorkom besmetting van de huid, door gebruik te maken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • neem de regels van de hygiëne strikt in acht: was uw handen, trek werkkleding uit voordat u gaat eten, verzorg (ook) de kleine wondjes direct;
  • zorg voor voldoende ventilatie wanneer met gevaarlijke stoffen moet worden gewerkt.



Enkele voorschriften voor opslag van veel voorkomende categorieën van gevaarlijke stoffen zijn:

   • Verschillende gevaarcategorieën moeten gescheiden worden opgeslagen.
   • Schadelijke/irriterende en corrosieve stoffen opslaan in aparte kasten. Stoffen die met elkaar kunnen reageren (chloor en ammonia, basen en zuren enz. moeten van elkaar gescheiden worden gehouden: vloeistoffen elk in of op eigen lekbakken.
   • Bijzondere categorieën risicovolle stoffen moeten worden opgeslagen in een veiligheidskast; bij opslag van vloeistoffen moet de kast voorzien zijn van ventilatie, met afvoer op de buitenlucht. Voor vluchtige, brandgevaarlijke vloeistoffen is dat extra belangrijk.
   • Brandgevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen in een minimaal 60 minuten brandwerende veiligheidskast.
   • Toxische stoffen kunnen ook in een veiligheidskast worden opgeslagen. Zeer toxische stoffen moeten in een afgesloten apart deel van de veiligheidskast opgeslagen worden.
   • Oxiderende stoffen moeten in kleine hoeveelheden in flessen/potten bewaard worden. Deze stoffen mogen niet opgeslagen worden in de buurt van organische stoffen, vanwege het explosiegevaar.
   • Er mag een werkvoorraad op de werkvloer aanwezig zijn, buiten de opslag. De werkvoorraad van de gevaarlijke stoffen moet in een gesloten verpakking zitten (voorzien van het juiste etiket, zie de paragraaf over etikettering) en de hoeveelheid mag niet meer zijn dan het verbruik voor één dag of één batchvoorraad. De werkvoorraad moet op een veilige plaats staan, mag zich bijvoorbeeld niet bevinden in de rijroute van vorkheftrucks of andere transportmiddelen.


Onderstaand schema geeft aan welke stoffen niet met elkaar opgeslagen kunnen worden